نمایش منو داده پردازان معاصر

تغذیه

تغذیه

بخش تعریف ها :

 در قسمت تعریف ها شما میتوانید تمام اطلاعات پایه سیستم تغذیه را وارد نمایید تا امکان استفاده از سیستم تغذیه را داشته باشید.

غذاخوری : سالنهای غذا خوری موجود در دانشگاه را در این قسمت تعریف می نماییم .

صف غذا : برای هر غذا خوری می توان یک یا چند صف تعریف نمود.

غذا : دراین قسمت غذا هایی که در دانشگاه ارائه می شود را با سرویس آن وارد می نماییم.

برنامه غذایی: در این قسمت ذکر می نماییم که در تاریخ X غذای Y در سالن Z صرف خواهد شد.

تعرفه ها : در این قسمت مشخص می نماییم که چند نوع تعرفه وجود دارد و برای هر  تعرفه  چند درصد از مبلغ غذا باید پرداخت شود.

قیمت ها: قیمت های سال و نیم سال جاری را در این قسمت تعریف می نماییم.

ساعات پذیرایی : ساعات شروع ، پایان و ساعات فراموشی را تعریف می نماییم.

مشخصات افراد : تمامی دانشجویانی که کارت تغذیه دارند را تعریف و دسترسی و یکسری آیتم ها را برای آنها تعریف م ینماییم.

بخش رزرو :
بعد از تعریف کردن اطلاعات پایه می توانیم از این بخش رزروهای مختلفی را انجام داد .از قبیل :

رزرو : برای رزرو 48 قبل باید اقدام نماییم.

رزرو خودکار : در این قسمت می توان تعیین نمود که به صورت خودکار در تاریخ مورد نظر رزرو غذا برای دانشجویان مورد نظر انجام پذیرد.

رزرو فوق العاده : این رزرو زمانی استفاده می شود که یا رزرو غذا بسته شده باشد یا دانشجو تعداد غذا بیشتری بخواهد رزرو نماید.

باز خرید رزرو : جهت رزرو مجدد رزروهای لغو شده.

بخش عملیات :

در این بخش می توانید اطلاعات تغذیه هر دانشجو را نمایش داد، تعرفه یک نیمسال را به  نیمسال دیگر انتقال داد ، تخصیص برنامه غذایی به صف ، تخصیص نوع غذا به صف ، نمایش آمار روزانه و چاپ ژتون.

بخش گزارشات :

در این بخش می توانید از اطلاعات موجود در سیستم تغذیه گزارشات مختلفی را تهیه نمود مانند : گزارش رزرو ، گزارش آمار خلاصه رزرو ، گزارش آمار تفضیلی رزرو، گزارش فوق العاده و گزارش جامع.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط به شرکت مهندسی داده پردازان معاصر می باشد
طراحی و توسعه: شرکت تحقیقات و توسعه داتیس
back to top