نمایش منو داده پردازان معاصر

سیستم جامع مالی

سیستم جامع مالی

امکانات و توانمندی های سیستم جامع مالی (حسابداری هزینه ای - اعتبارات - حسابداری دریافت ، پرداخت و تنظیم حسابها و صدور چک)

مزایا:

1- دسترسی آسان و نبود محدودیت مکان بدلیل تحت web بودن نرم افزار

2- امکان گزارشات مدیریتی و ایجاد کاربران خاص جهت تهیه گزارشات متنوع

3- امکان تعیین کاربران با دسترسی های مختلف

4 - ثبت اطلاعات پایه و ثبت اسناد اعتباری و هزینه ای در یک نرم افزار و جلوگیری از خطای کاربر در ورود اطلاعات بدلیل ورود داده ها در یک نوبت و در مراحل بعدی با مشاهده و کنترل صحت اطلاعات و تائید آن، داده ها در قالب اسناد ، حواله گردش پیدا کرده و به همین دلیل اشتباه اختلاف ناشی از ثبت داده های مکرر توسط کاربران بوجود نخواهد آمد.

نرم افزار اعتبارات

1-امکان ایجاد کدهای اعتباری تا هفت سطح (بودجه ،برنامه و ....)

2- امکان ثبت ردیف های اعتباری ، تخصیص ، دریافت وجه و سایر اطلاعات مرتبط با اعتبارات و بودجه

3- امکان ثبت اطلاعات بصورت جزئی و بدنبال آن تهیه گزارشات اعتبارات و هزینه انجام شده بطور جزئی و کلی برای هر هفت سطح ایجاد شده

4 - امکان کنترل و محدود نمودن در ثبت هزینه ها تا سقف تخصیص تعیین شده

5- امکان ثبت مانده های مصرف نشده سنوات قبل و تهیه گزارشات بصورت مستقل و یا ترکیبی با بودجه جاری و عمرانی

6 - امکان تهیه گزارشات اعتباری ،هزینه ای و تخصیص و دریافت وجه به تفکیک بودجه ها و یا سرجمع ، کلی و یا جزئی

7 - امکان ارسال منابع تخصیص یافته ثبت شده در سیستم به حسابداری دریافت و پرداخت جهت ثبت برگه حسابداری مربوطه توسط نرم افزار بدون ثبت مجدد

حسابداری جزء (حسابداری هزینه ای )

1- امکان ایجاد کدحساب تا پنج سطح (بودجه - کل - معین - تفصیلی1 - تفصیلی2)

2- امکان ثبت هزینه های رخ داده (تا حد جزئی ترین سطح و قلم هزینه) طبق تخصیص اختصاص یافته بصورت ثبت ساده یا مرکب

3- امکان تامین اعتبار هزینه در هنگام ثبت هزینه براساس تخصیص تعیین شده و کنترل هزینه با سقف تخصیص و جلوگیری از ثبت هزینه در صورت عدم وجود تخصیص

4 - امکان ایجاد خلاصه ای از اقلام هزینه ها ی ثبت شده و منابع تامین اعتبار شده و کسورات قانونی هزینه ها در صورت ثبت آن تحت عنوان حواله و مشاهده وچاپ حواله جهت پیگیری های بعدی در نرم افزار و گردش اسناد درون سیستم از طریق این حواله

5- امکان تائید مراحل رسیدگی به اسناد ، تائید اداره اعتبارات ، تائید مدیریت مالی ، دریافت سند در حسابداری کل از طریق حواله ایجاد شده در حسابداری جزء ، پس از علامت گذاری تائید و امضای الکترونیک در نرم افزار بدون ثبت مجدد هزینه ها و منابع اعتباری تامین شده

حسابداری کل (حسابداری دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها)

1- امکان ایجاد کدهای حساب در پنج سطح همانند حسابداری جزء

2- امکان ایجاد کد های حساب بصورت متمرکز و غیرمتمرکز برای استفاده حسابداری جزء و جلوگیری از ایجاد کدهای تکراری

3- امکان دریافت هزینه ها و منابع اعتباری تامین شده اسناد از طریق حواله در گردش و ثبت آن در حسابداری کل از طریق دریافت حواله و ایجاد ردیف های بدهکار و بستانکار بصورت خودکار تحت عناوین هزینه مطابق با کدهای وزارتخانه و دستگاه اجرایی مشخص شده و ثبت اقلام کسورات تحت عنوان اعتبارات تخصیص یافته و اقلام لازم جهت برداشت از حساب و صدور چک وجه گیرندگان ذینفع در سند

4 - امکان ایجاد و تعاریف حسابهای بانکی و تعیین حسابهای دارای دسته چک بانکی جهت بهره برداری از امکان تخصیص شماره چک و صدور و چاپ چک توسط نرم افزار

5- امکان تهیه گزارشات از چک های صادر شده و گزارشات مرتبط با چک

6- امکان تهیه گزارشات مرتبط با صورتحساب مغایرت بانکی حسابهای جاری و سپرده و غیره

7- امکان تهیه گزارشات ترازنامه ای در قالب هزینه در حسابداری جزء و درقالب هزینه دستگاه اجرایی و منابع اعتباری در حسابداری کل

8- امکان تهیه گزارشات موردنیاز دفترداری و تنظیم حسابها

9- امکان ایجاد دوره های مالی سالهای مختلف در نرم افزار و ایجاد سند افتتاحیه هر دوره از مانده های دوره قبل

10- امکان کپی اسناد و انتقال اسناد مشابه به نرم افزار از سال جاری و یا سالهای گذشته


کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت مربوط به شرکت مهندسی داده پردازان معاصر می باشد
طراحی و توسعه: شرکت تحقیقات و توسعه داتیس
back to top